Ga naar de inhoud
Home » DOJO REGELS

DOJO REGELS

 1. Maak een buiging richting de Mat / Kamiza (legacy wall) zodra je de trainingsruimte / Dojo betreedt of verlaat.
 2. Gedraag je altijd respectvol naar de professor, coach, personeel, studenten en de Dojo.
 3. Een niet Black Belt-instructeur spreek je aan als “Coach”.
 4. Een Black Belt-instructeur spreek je aan als “Professor”.
 5. Bij BJJ groet je altijd eerst de professor / coach bij het komen en gaan van de sportschool.
 6. De lessen beginnen met een buiging naar de professor/coach, waarbij de studenten in lijn staan in volgorde van rank (bandkleur en strepen), de hoogste rang rechts. Een ouder persoon of dame gaat voor bij gelijke rang.
 7. De lessen eindigen in een rij en buigen staand naar de professor/coach, dan bedanken we de professor/coach en elkaar, staan weer in één lijn en draaien gezamenlijk om en doen een staande groet naar de Kamiza (legacy wall).
 8. Alle studenten pakken bij aankomst van de les hun eigen attendancekaart, en leggen deze klaar om af te tekenen door trainer.
 9. Wanneer de instructeur de technieken demonstreert, is elke student stil en zit of staat in een goede houding.
 10. Als je te laat bent voor de les, blijf je aan de zijkant van de Dojo en wacht op toestemming en groet u de professor/coach.
 11. Als u de mat verlaat of eerder moet vertrekken, moet u toestemming vragen aan de professor/coach en groet u netjes af.
 12. Maak een kleine buiging en groet d.m.v. handen “tik+box”, zo bedank of groet je partner tijdens de les, voor en na de oefening of sparring, zo toon je wederzijds respect.
 13. Praten moet tot een minimum worden beperkt en moet betrekking hebben op het onderwerp van de les. Elkaar kort helpen mag, maar volledige instructies geven niet.
 14. In de Dojo wordt niet gescholden, gevloekt, ruzie gemaakt, of een onbekende taal gesproken. Alleen Nederlands of Engels.
 15. Kom altijd schoon en gewassen naar de Dojo, ruik fris en houd vingernagels en teennagels kort voor hygiëne en ieders veiligheid.
 16. Alle metalen voorwerpen, sieraden, piercings, kettingen en andere items moeten worden verwijderd en draag lang haar in een staart of vlecht.
 17. Geen schoenen, eten of drinken op de mat.
 18. Geen mobiele telefoons in het trainingsgebied, alleen voor een mooie actie of groepsfoto!
 19. Iedereen moet schoenen dragen wanneer ze buiten de mat gaan lopen, van en naar de kleedkamer.
 20. Wees altijd bereid om onze Dojo schoon te houden; dweil, veeg en desinfecteer altijd voor en na de les de mat.
 21. Als je voor langere tijd ziek of geblesseerd bent, of om andere redenen een tijdje niet kunt komen trainen, laat dit dan weten aan de professor/coach. Je bent altijd welkom om in de les te komen kijken en helpen, dan leer je toch nog en blijf je verbonden aan je team.
 22. Wees trouw aan je team. Als je op een andere school wilt trainen, laat je professor/coach het dan weten om respect te tonen naar je eigen team.
 23. Als regel tijdens de training of sparring en u bevindt zich in de sparringsruimte van een hogere band geef dan plaats voor de hogere rang en start uw training opnieuw op een vrij gebied op de mat.
 24. Als u ringworm of een andere overdraagbare infectie heeft mag u niet komen trainen!
 25. Schep nooit op over wie je allemaal hebt laten “aftikken”, dit hoort niet en is respectloos en valt onder de categorie EGO!
 26. Een techniek die “bijna zit”, (catch) wordt als gewonnen techniek beschouwd, ga nooit moedwillig door om de ander te blesseren. Tap op tijd!
 27. Spreek niet slecht over andere scholen, laat maar zien dat wij de perfecte BJJ school zijn.
 28. Ben je tevreden? Vertel het anderen, ben je ontevreden vertel het ons!
 29. Beschouw je medesporter als vriend, de dames als onze zussen! Wij zijn 1 familie !
 30. De belangrijkste regel in de Dojo,….. RESPECT & HAVE FUN !!

UNIFORM REGELS

 1. Alle professors, coaches, instructors, studenten of nieuwelingen moeten een officieel BJJ-uniform dragen en een band met ranking stripe. 
 2. De uniformbroek en jas moeten dezelfde kleur hebben.
 3. Het is verplicht om een rashguard onder de kimono te dragen (let op! bij wedstrijden is dat niet altijd).
 4. Voor No-Gi-lessen moeten studenten een korte broek/spats (legging) dragen. Inclusief je rashguard.
 5. Het uniform moet te allen tijde schoon gewassen zijn. Advies: direct na je training! Een vies uniform is een teken van gebrek aan respect.
 6. Het Maeda uniform wordt zeer gewaardeerd te gedragen in lessen en zeker bij seminars, Spar Wars en examens.
 7. Witte kimono’s gewenst ! Blauwe of zwarte geaccepteerd. andere kleuren ?? gebruik eigen merk kleding bij vrije trainingen.
 8. Bij het knopen van je band draai je je rug naar de Kamiza en/of naar je trainer.
 9. Draag je ranking strepen aan de linkerkant.
 10. Respecteer de Japanse en BJJ tradities en wees trots op “ons” team !

DOJO RULES ENG

 1. Bow towards the mat / Kamiza (legacy wall) as soon as you enter or leave the training space / dojo.
 2. Always act in a respectful manner towards the professor, the coach, personnel, students and the dojo.
 3. A non-black belt instructor is called “Coach”.
 4. A black belt instructor is called “Professor”.
 5. Always greet the professor and coach first when entering the dojo.
 6. Lessons start with a bow towards the professor / coach, the students are lined up according to rank (color and stripes), the highest ranking individual on the right. In a case of identical rank a female or an older person ranks higher.
 7. Lessons end standing in a line with a bow towards the professor / coach, afterwards we thank the professor / coach and each other and form another line. Then we turn right 180 degrees and bow towards the Kamiza.
 8. On arrival of the lesson, all students take their own attendance card and have it ready to be signed by the trainer.
 9. Whenever the instructor is demonstrating techniques all students are to be quiet and are seated or standing in a correct posture.
 10. If you are late for a lesson remain on the side of the mat until the instructor gives permission to enter the mat.
 11. When you need to leave the mat you should ask permission to the instructor and greet him.
 12. By making a little bow and greeting by “slap and bump” you thank and greet your training partners during class, before and after every exercise and when sparring, this way you show respect to each other.
 13. Talking should be limited to an absolute minimum, if necessary conversation topics should refer to the topic of the class. Helping each other is allowed, giving a full set of instructions isn’t.
 14. In the dojo it is not allowed to curse, call each other names, argue or speak in unknown languages.
 15. Maintain good personal hygiene, keep your fingernails and toenails short for safety reasons.
 16. Jewelry is not allowed due to safety reasons, wear long hair in a tail or a bun.
 17. Shoes, food or drinks are not allowed on the mat.
 18. Cellphones are not allowed on the mat, they are allowed to take action film or pictures.
 19. Whenever you move off the mat you should wear shoes to keep your feet clean.
 20. Be prepared to clean our dojo, clean the dojo before and after every training.
 21. When you are not able to train due to injury or other reasons please inform the professor or coach. You are always welcome to watch or help out during classes, this way you stay invested and you will learn along the way.
 22. Stay loyal to our team. When you want to train at another school please inform the professor or coach to show respect.
 23. When you are rolling and are about to enter the physical space of another rolling duo the lower ranking duo should move away to a free area in order to make room for the higher ranking duo.
 24. When you are infected with ringworm or another communicable disease you are not allowed to train.
 25. Never brag about who you have “tapped-out”, this is not appropriate and is disrespectful and falls under the category of EGO!
 26. You should view a technique that is very close to finishing your training partner as a finish, never injure a trainings partner because you want him/her to tap. Tap soon and tap often.
 27. Don’t speak about other school is a negative way, show everybody that we are a perfect BJJ school.
 28. Are you pleased? Tell others. Are you disgruntled? Tell us.
 29. Treat your fellow athlete as a friend, the ladies as sisters! We are 1 family!
 30. The most important rule in the dojo: RESPECT & HAVE FUN!

UNIFORM RULES ENG

 1. Everybody should wear an official BJJ-uniform including a belt showing your rank.
 2. The uniform should have matching jacket and pants colors.
 3. It is mandatory to wear a rashguard under your kimono. (Be aware: at competitions it is often not allowed to wear a rashguard under your kimono.)
 4. For No-Gi classes, students must wear shorts/spats (leggings). Including your rashguard.
 5. Your uniform should always be clean, Advice: directly after your training! a dirty uniform is a sign of disrespect.
 6. The Maeda uniform is highly appreciated to wear in classes and especially at seminars, Spar Wars and exams.
 7. White kimonos desired! Blue or black accepted. other colors ?? use during free training.
 8. When tying your belt you should turn your back to the kamiza and your instructors.
 9. Wear your stripes on the left side.
 10. Respect the Japanees and BJJ traditions and be proud of “our” team.
Legacy

Wij hebben eigen MAEDA BJJ LEUSDEN teamkleding !